seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


Mogelijkheden binnen de vrijstelling voor bijzondere bestemmingen 2 minuten

  nov 24, 2014

Het T5-formulier voor vrijstelling voor bijzondere bestemmingen bewijst dat producten die in aanmerking komen voor geen of beperkte douanerechten met inbegrip van bepaalde vis- en zeevruchtenproducten (zoals beschreven in het vorige artikel ‘De vrijstelling voor bijzondere bestemmingen: een bloemlezing’) binnen de afgesproken tijdspanne werden verwerkt en werden ingezet voor hun vooropgestelde bijzondere bestemming.

En wat even belangrijk is: dankzij dit document kunnen de goederen ook van de ene houder van een vrijstellingsvergunning naar de andere worden overgedragen.
De bedrijven die van deze vrijstelling kunnen genieten zijn:

  • Invoerders/handelaren die gevestigd zijn in de EU;
  • Invoerders die de goederen zelf inzetten voor het vooropgestelde eindgebruik;
  • Invoerders die de eindproducten gedeeltelijk verwerken en ze daarna overdragen naar een andere organisatie die bevoegd is om de verwerking tot het eindproduct uit te voeren;
  • Invoerders die geen verwerking tot de uiteindelijke bestemming uitvoeren, maar in plaats daarvan de goederen verdelen onder de andere bevoegde organisaties die de goederen inzetten voor de vooropgestelde eindbestemming.

LICENTIES EN VERGUNNINGEN
Om een T5- of bijzondere bestemmingslicentie te krijgen, moet de visimporteur contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor. Belgische invoerders dienen bijvoorbeeld contact op te nemen met de douane in Brussel. Het is altijd de hoofdzetel van de douane die de licentie uitreikt in de lidstaten.

Nadat de aanvraag werd geformuleerd, bezoeken de douanebeambten de gebouwen van de invoerder om de medewerkers in kwestie te interviewen en om de fysieke processen die hierbij worden uitgevoerd te controleren. Het duurt zo’n 4 tot 5 weken eer de licentie wordt uitgereikt na goedkeuring.

Er bestaan in hoofdzaak drie types vergunningen voor bijzondere bestemmingen:
1. Nationale vergunning – hiermee kan de gebruiker vrijgesteld worden in zijn eigen lidstaat.
2. Enkelvoudige vergunning – hiermee kan de handelaar genieten van een vrijstelling in meer dan één lidstaat.
3. Geïntegreerde vergunning – hiermee kan de handelaar genieten van vrijstelling en andere douaneprocedures, zoals actieve veredeling, passieve veredeling of een stelsel van douane-entrepots.

AANVRAAGPROCES
Een aanvraag voor een enkelvoudige vergunning via het standaardaanvraagformulier wordt meestal ingediend in de lidstaat waarin de hoofdadministratie van de visimporteur zich bevindt. Een bedrijf met hoofdadministratie in Frankrijk bijvoorbeeld zal een aanvraag indienen om een andere lidstaat of andere lidstaten op te nemen in de Franse vergunning. Zo zal een bedrijf met hoofdadministratie in een andere lidstaat een aanvraag richten aan zijn plaatselijke douanehoofdkantoor om Frankrijk op te nemen in zijn vergunning.

Geïntegreerde vergunningsaanvragen worden via het standaardaanvraagformulier ingediend bij de Afdeling Economische Procedures. De handelaar moet in de aanvraag aangeven welke goederen voor elke procedure worden opgegeven. Deze informatie wordt dan voor de goedkeuring gespecificeerd.
De geldigheidsduur van een vergunning bedraagt normaal gezien drie jaar.

OVERDRACHT VAN DE GOEDEREN
De overdracht van de goederen met een bijzondere bestemming kan plaatsvinden zonder douaneformaliteiten tussen de verschillende plaatsen die de vergunning vermeldt. Bovendien kunnen goederen die onder de bijzondere bestemmingscontrole vallen, worden overgedragen van de ene vergunningshouder (de overdrager) naar een andere (de overnemer). Alle overgedragen goederen dienen ingezet te worden voor de vooropgestelde bestemming en binnen de tijdspanne die in de vergunning wordt gespecificeerd.

De overdracht van goederen tussen twee vergunninghouders binnen de lidstaat kan plaatsvinden zonder douaneformaliteiten, door middel van een vereenvoudigde overdrachtsprocedure die gebruikmaakt van handelsdocumenten. Toch dient de T5-overdrachtsprocedure voor controle te worden gebruikt als goederen tussen een vergunninghouder in één lidstaat en een vergunninghouder in een andere lidstaat worden overgedragen en als de douane geen toestemming heeft gegeven voor een vereenvoudigde overdrachtsprocedure. De manier waarop de goederen moeten worden overgedragen, wordt uiteengezet in de vergunning.

We dienen ook op te merken dat de documentatie eveneens in detail moet worden bijgehouden, zodat de douane kan nagaan of de goederen effectief werden ingezet voor de vooropgestelde specifieke bestemming. Deze informatie moet de volledige toeleveringsketen vermelden en locaties, data, waarden, hoeveelheden enz. over de ontvangst van de goederen, de verwerking en het eindgebruik. Deze stukken moeten ook de nevenproducten vermelden die het resultaat zijn van de verwerking. Deze documenten dienen beschikbaar te zijn voor inspectie en moeten gedurende drie kalenderjaren worden bewaard na het einde van het jaar waarin de goederen geen voorwerp meer uitmaken van de controle inzake het uiteindelijke gebruik.

  • De geschiktheid van vis kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van quota-aanpassingen en schorsing van rechten. Daarom raden we invoerders/handelaren aan het douanekantoor van hun land regelmatig te raadplegen om in orde te zijn met alle wetgeving.

Comments